Det huvudsakliga ändamålet för Klubb Maritims dokumentationsfond är att stödja maritim dokumentation och publicering

Ansökningar hanteras löpande under året. Beslut fattas vid närmast kommande styrelsemöte.

Ansökningsblankett kan rekvireras från stipendiekommitténs ordförande Lennart Bornmalm, på e-postadress Lennart.Bornmalm@marine.gu.se eller på telefon 031-23 07 02 alternativt 0733-348 148. Eller på följande postadress: Klubb Maritim – Dokumentationsfond, c/o Lennart Bornmalm, Barken Beatrices gata 40, 417 60 GÖTEBORG.

Information om dokumentationsfonden

Klubb Maritims dokumentationsfond har som syfte
– att stödja kvalificerad forskning och dokumentation med sjöfartshistorisk anknytning, med avsikt att vunna resultat skall offentliggöras i skriftlig eller digital form.

Stipendier kan endast ges till
– personer som är medlemmar i Klubb Maritim sedan minst fem år.

Bidrag lämnas inte för
– lokalkostnader, för arbete genomfört före eventuellt utdelningstillfälle – om redovisning för tidigare beviljat bidrag inte inkommit till styrelsen inom angiven tid.
– för memoarer och skönlitterära berättelser.

Forskning/dokumentation
Bidrag till verksamhet inom det sjöfartshistoriska området:
– Bidrag till kostnader i samband med publicering/offentliggörande av studier.
– Bidrag kan sökas vid flera tillfällen från Klubb Maritims dokumentationsfond och avser den ytterligare begäran om anslag, skall detta anges i ansökan.
– Efter slutfört arbete skall resultaten redovisas till Klubb Maritims styrelse, samt en sammanfattande artikel publiceras i Båtologen.

Utdelning
– Utdelningen sker omgående efter att publicerad skrift är inlämnad till Klubb Maritims sekreterare.
– Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto/plusgirokonto.
– Sökande vars ansökan inte beviljats erhåller ett skriftligt meddelande om detta.

Redovisning av tilldelade medel
Den som kommit i åtnjutande av bidrag ur fonden skall till Klubb Maritims styrelse avge redovisning av de tilldelade medlen vilken skall innehålla:
1. Person eller organisationsnummer.
2. Redovisning för medlens användning.
3. Redogörelse över resultat.
4. Vid publicering skall det anges i publikationen att stöd tilldelats från Klubb Maritims dokumentationsfond. Berättelse skall avges senast den 31 december året efter det då bidrag beviljats.