Årsmötet 2009

Den 30 januari hölls årsmöte i Klubb Maritim Lidköping.

Ordföranden Göran Elmbrant hälsade deltagarna välkomna, särskilt nya medlemmar.

Av årsberättelsen framkom att årets möten varit välbesökta och att resan till Szettin blev uppskattad. En ny resa under 2009 planeras.

Antalet medlemmar är 110 och avdelningen har en god ekonomi.

Till ny ledamot i styrelsen valdes Rolf Lindström.

Läs verksamhetsberättelsen under bilderna.

årsmöte1

Urban Björkqvist samt Hans Bleeker i diskussion på årsmötet.

årsmöte2

Håkan Fredholm och Ingvar Nilsson i samspråk.

årsmöte3

En glad Rolf Lindström.

Verksamhetsberättelse för Lidköpingsavdelningen av Klubb Maritim under tiden
1 januari till 31 december 2008.

Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Göran Elmbrant
Kassör: Olle Norrman
Sekreterare: Anders Hedevik
Övriga ledamöter: Hans Svensson (vice ordförande) samt Jan Brandt och Rolf Lindström.
Medlemsantalet var vid årets slut c:a 110 st.

4 st. kombinerade styrelse- och planeringsmöten har avhållits. Under året har vi haft 6 st. medlemsmöten, förutom årsmötet.

På februarimötet visades en film om Panamakanalen. Nya projektorn invigdes.

I mars månad berättade Bruno Karlsson om livet som befraktare på Thunbolaget samt Eurotankers i Göteborg.

På aprilmötet visades en intressant film om tankfartyg.

Den 29 maj var det dags för inspektion av Vänergaleasen MINA

I september månad ordnades en resa till Stettin via Helsingborg, Gedser, Rostock, där även en guidad tur i det stora hamnområdet ingick

På oktobermötet visade Ingvar Nilsson en film om valfångstfartyg. Den nya lokalen invigdes.

Höstens möte avslutades med ett kåseri av sjökapten Per  Skårstedt. En intressant berättelse från vänerskuta till befälhavare på oceangående fartyg..

Lidköping 2009-01-09

Anders Hedevik                                                              Göran Elmbrant
Sekreterare                                                                      Ordförande