Kol- och oljeeldade ångfartyg

Svar den 2011-05-31 från John E Persson: ”Jag har aldrig hört begreppet hybrid för fartyg som hade pannor vilka kunde eldas med både kol och olja (dock inte samtidigt!). Det fanns på 1920-talet flera stora ångare i svenska handelsflottan (t ex Trans ANTEN, amerikalinjens BRAHEHOLM och ostasiats BENARES) i vilka man kunde skifta från kol- till oljeeldning genom att montera brännare i eldstadsluckorna. Detta därför att kol som bränsle var mycket billigare i Europa (trots att det krävde större eldarpersonal) medan brännolja var mer ekonomisk t ex i fart på USA eller andra oljeproducerande länder.”
Ytterligare svar från John E Persson: ”Det har ingen betydelse om ånga till en trippelmaskin eller ångturbin ”kokas” med ved, kol eller olja – eller framställs i en kärnreaktor. Huvudsaken är att den har rätt tryck och temperatur för inloppet till maskintypen. En kolvångmaskin kunde inte köras på särskilt höga ångtryck – i de flesta fall var inloppstrycket på en trippel lägre än 20 bar (2 MPa), medan det till en ångturbin på 1970-talet ofta var en bit över 60 bar.
Vilka bränslen man väljer till pannan är därför enbart beroende på tillgång och pris. Redan bröderna Nobel hade tankångare vars pannor eldades med ”kerosin” (dåtidens namn på fotogen) – eftersom de hade egna oljekällor i Baku. Skulle några anses som pionjärer med oljeeldade fartygspannor är förmodligen Nobels ZOROASTER (1) från ( i slutet på 1870-talet) en av dessa.
Eftersom USA tidigt hade tillgång god till råolja försågs landets örlogs- och lastfartyg redan före första världskriget med oljeeldning, medan de flesta av Storbritanniens och Tysklands var koleldade till 1940-talets slut/1950-talets början.
Det finns alltså ingen distinkt ”övergång” från kol till oljefyrning – enligt min egen subjektiva mening.”

Svar den 2011-01-22 från Jan-Olov Blid: ”Fanns det hybrider? På den tiden var det inte aktuellt att gå vägen över hybrider, för potentialen för övergången var personalminskning och mindre arbete med bunker samt att oljepriserna var gynnsamma jämfört med kolpriset och att oljan krävde mindre utrymme alternativt att fartyget kunde färdas längre mellan bunkringsplatserna. Kolet kunde också variera mycket i storlek och värmevärde, och i kvalité/pris. Om Du vill så kan jag forska på hybrider men det blir säker klent resultat.
Konverterades fartyg från kol till oljedrift? Ja, det var vanligast.
Funkar trippelexpansionsmaskiner med oljedrift? Ja, trippelmaskinen fungerar för bränslet (kol eller olja) tillförs ångpannan och från den kommer ångan som driver maskinen.”

Tack till Jan-Olov Blid för detta svar!