Klubb Maritims historia

Klubb Maritim grundades i augusti 1963 i Helsingborg av några fartygsentusiaster. Redan under hösten samma år startades kretsar i Göteborg och Stockholm och vid årets slut hade klubben omkring 80 medlemmar. Verksamheten byggdes sedan upp med ett allt större kontaktnät över hela landet och i våra nordiska grannländer.

Antalet medlemmar ökade sakta under de första decennierna, men omkring 1980 började en expansiv period i klubbens historia.

Klubb Maritims avsikt var, och är alltjämt, att bevaka handelssjöfarten i främst de nordiska länderna förr och nu. Klubben beslöt också från starten att ge ut ett medlemsblad, som fick namnet Båtologen.

Klubb Maritim har idag omkring 4000 medlemmar, varav omkring 300 är bosatta utanför Sveriges gränser. Arbetet var uppdelat i de tre kretsarna Södra Kretsen, Västra Kretsen och Östra Kretsen samt i avdelningar i Uddevalla, Lidköping, Kalmar, Halmstad, Gävle och Oxelösund.

Vid årsmötet 2005 beslöts att slopa kretsarna och all verksamhet sker nu i avdelningar, där de gamla kretsarna ersatts med Stockholms-, Göteborgs- och Helsingborgsavdelningar. I de olika avdelningarna anordnas regelbunden mötesverksamhet och andra aktiviteter, ofta i samarbete med lokala museer och andra organisationer.

Sedan lång tid tillbaka har klubben två egna klubblokaler, Kajutan i Göteborg och Ankaret i Helsingborg. I Stockholm samlas man sedan decennier tillbaka på Sjömansinstitutet. I övrigt är samlingslokalerna av de mest vitt skilda slag, alltifrån sjömanskyrkor till restauranger och hamnkontor.

Varje år arrangeras Klubb Maritims årsmöte, vilket har roterat mellan de tre kretsarna i 42 år. På senare år har dessa möten ofta förlagts hos någon av lokalavdelningarna, allt för att bredda spridningsområdet. Det finns ingen bestämd turordning för årsmötena utan var det ska hållas bestäms ett eller två år i förväg.

årsmötet 2007

Bild från årsmötet den 12 maj 2007 i Västervik, som är den senast tillkomna avdelningen.

Klubb Maritim har sedan starten byggt upp ett mycket omfattande bibliotek, där medlemmarna kan låna en mängd sjöfartslitteratur och filmer. Sedan början av 90-talet har vi också byggt upp ett ritningsarkiv, från vilket modellbyggarna kan köpa och låna fartygsritningar.

.

Senast uppdaterad 2017-11-25