Ångfartyg från början av 1900-talet

Uppgifter och bilder från Jan Hermansson, museichef på Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla, hämtade från museets arkiv:

S/S Thorhild

Reg.nr 04032
S/S WESTMANLAND.

Signal JMSF.
Byggd af jern på klink 1877/78 i Stockton af M. Pearse & Co  med namnet ECLIPSE för Thomas Appleby & Company i West Hartlepool. Levererad i december 1877. Byggnr: 158.
LM 1888: ECLIPSE, T. Appleby & Co West Hartlepool.
Bill of Sale den 15-3 1902 då Thomas Appleby & Co West Hartlepool säljer S/S ECLIPSE för
5 500 pund till Helsingborg.
Int.cert. den 17-6 1902: S/S WESTMANLAND tillhör Hederi AB Westmanland i Helsingborg, befälhavare sjökapten Nils Persson Helsingborg, befälhavarbref nr. 6. 1896. Bolagets styrelse utgöres af sjökapten Tuve Persson, sjökapten Jöns Petter Nilsson samt sjökapten Janne Adolf Lock, alla från Helsingborg.
Mätbref den 2-9 1902: 1 572, 83 brutto, 1 089,50 netto.
Reg.cert. den 16-9 1902: S/S WESTMIANLAND tillhör Rederi AB Westmanland i Helsingborg, befälhavare Nils Persson Helsingborg.
Cert. den 19-5 1910: S/S THORHILD tillhör Rederi AB Ocean i Landskrona, befälhavare sjökapten Anders Persson i Landskrona styrmansbref nr. 166. 1879. Bolagets styrelse utgöres af grosshandlare Anders Hugo Sigfrid Persson, grosshandlare Frans William Thörngvist samt grosshandlare Julius Martin Jönsson och handlare Anders S. Cronberg alla från Landskrona.  Anmälan den 3-4 1914 att ångaren förlist.
Övergafs i Engelska kanalen den 14-3 1914 på resa Rotterdam-¬Bilbau med last af kol och briketter. Råkade vid middagstid den 14-3 1914 ut för hård vestnordvestlig storm med hög sjögång och erhöll därvid en skada på rorledningen, med påföljd att den koni att ligga tvärs för sjön. Därunder överspolades det af brottsjöar och slingrade så våldsamt att lasten förskjöt sig,  var jämte svåra ovanbordsskador uppstod. 4:ans lucka krossades delvis och massor af vatten trängde in. När man slutligen på efternatten den 15:e lyckades iordningsställa rorledningen och bringa fartyget upp mot vinden befanns att det var i sjunkande tillstånd och måste övergivas.  Styrbords livbåt lyckades man sjösätta och i denna räddade sig befälhavaren och 8 man. De återstående 10 männen gick till botten med ångaren. De övriga 9 upptogs några timmar senare av en fransk fiskeångare och infördes till S:t Malo.
RR i Landskrona den 30-3 1914.

1 572,83 brutto, 1 089,50 netto enligt mätbref 1902. 630 ind hkr år 1902.

Namnnyckel: TORHILD ex WESTMANLAND ex ECLIPSE.

S/S Helge

Reg.nr 04101
S/S HELGE.

Signal JNCQ.
Byggd af jern på klink 1883 i Kiel af G. Howaldt(Howaltswerke) med namnet GOTTORP för Th. Reimers i Schleswig. Byggnr: 92. Sjösatt i maj 1883.
1893 redad av Th. Reimers (Schmidt & Hansen i Flensburg) Schleswig.
Såldes den 24-6 1896 till D/S Meier i Christiania omdöpt INGA.
Norskt Nat.cert. S/S INGA af Christiania signal HDVM, tillhör A/S Dampskipet Inga.
Norskt mätbref den 19-5 1896: S/S INGA, tillhör D/S Inga i Christiania.
1900 registrerad på A/S D/S Inga (D/S Meier) i Christiania.
BV 1902: S/S INGA, D. S. Meier i Christiania.
Köpekontrakt den 15-12 1902 då D/S Inga i Christiania säljer för 55 600 kr.
Int.cert. den 15-1 1903: S/S HELGE tillhör vice konsul Henrik Herman Donnér i Åhus ensam ägare, befälhavare sjökapten Sven Gustaf Konstantin Löfgren i Pataholm, styrmansbref nr. 100. år 1893.
Mätbref den 20-4 1903: 336,07 brutto, 236,25 netto.
Reg.cert. den 5-5 1903: S/S HELGE, tillhör vice konsul Henrik Herman Donnér i Åhus, befälhavare S. G. K. Löfgren.
Den 28-8 1903 blir sjökapten Carl Alfred Johansson i Oscarshamn befälhavare, befälhavarbref nr. 73. 1892.
Den 4-9 1906 blir sjökapten Johan B. Åström i Åhus befälhavare.
Cert. den 7-3 1906: S/S HELGE tillhör Rederi AB Herman i Åhus, befälhavare sjökapten Sven Jönsson i Åhus, befälhavarbref nr. 10. 1898. Bolagets styrelse utgöres af vice konsul Henrik Herman Donnér, kassör Wilhelm Norman Donnér, båda Åhus, samt banktjänsteman Carl Olof Fredrik Donnér i Malmö.
Den 12-2 1907 på resa Libau-Åhus med last af kli strandade ångaren på Landön SV om Sölvesborg under frisk sydlig bris och snötjocka. RR i Kristianstad 18-2 1907.
Anmälan den 11-3 1907 att fartyget tillhör Rederi AB Herman i Åhus.
Den 18-2 1908 på f.m. strandat på sydkusten af Amager under snö tjocka med nordlig ström-sättning. Kom samma dag loss med bergarhjelp, inbogserades till Köpenhamn och sedermera införd till Aalborg. Propellern var sönderslagen och fartyget läck, var på resa Libau-Aalborg med last af linfrö.
Anmälan den 20-8 1909 att H. H. Donnér har utgått ur bolagets styrelse, skeppsklarerare Harry Vilhelm Herman Donnér ensam i bolagets styrelse.
Den 5-2 1913 blir sjökapten Thorvald Josefsson-Smith i Hvitaby församling befälhavare, styrmansbref nr. 12. 1908.
Köpebrev den 4-8 1917: Såld för 300 000 kr.
Intyg den 4-8 1917 att ångaren sålts för 300 000 kr.
Cert. den 23-8 1917: S/S HELGE tillhör Rederi AB Cordelia Göteborg, befälhavare sjökapten Bengt Hugo Norin i Göteborg, befälhavarbrev nr. 32. 1912. Bolagets styrelse utgöres av konsul Gustaf Emanuel Sandström, skeppsmäklare John Edvin Sandström, grosshandlare Sven Waller, skeppsredare Vidar Robert Olburs samt grosshandlare Arvid Elias Sandström alla från Göteborg.  Rederi AB Cordelia registrerades den 9-7 1916.
Under befäl av B. H. Norin och 11 mans besättning avgick ångaren den 3-12 1917 kl 10. f.m. i barlast från Granville med Barry Roads som destinationsort. Kl 10 på aftonen samma dag då ångaren befann sig ca 6 mil NV från Guernsey blixtrade utan föregående varning ett kanonskott fram ur mörkret på styrbords sida. Omedelbart följde flera skott och inom kort träffades ångaren på styrbordsidan av en granat. När ångaren träffats av ytterligare två granater lät man stoppa fartyget och mänska pet fick order om att gå i livbåtarna. Det visade sig att en tyska ubåten UB 35 hade avfyrat skotten mot ångaren. Från den tyska ubåten gavs order att taga ombord två man från ubåten i livbåten, dessa medförde sprängbomber som utplacerades vid fartygsbotten. Strax därefter hördes en kraftig explosion från ångaren som började strax därefter sjunka. Kl 8 på morgonen den 4-12 möttes livbåtarna av en engelsk patrullbåt som införde hela besättningen till Plymouth.
Anmälan den 28-2 1918 att fartyget den 3-12 1917 sänkts av en tysk ubåt i Engelska Kanalen.

336,07 brutto, 236,25 netto enligt mätbref 1903.  150 nom. hkr 1903.

Namnnyckel: HELGE ex INGA ex GOTTORP.

S/S Ragnar

Ragnar

rn01445

Bilbref nr. 15. 1869.     Fribref nr. 39. 1882.

S/S PRINS OSCAR.

Signal HCQR & SGAD.
Byggd af jern 1869 i Newcastle on Tyne af Schleswiger, Davis & Co med namnet PRINS OSCAR för skeppsredare John West Wilson Göteborg, för trafik Göteborg-London med last och passagerare. Byggnr: 17. levererad i december 1868.
SL 1871-1881: J. W. Wilson Göteborg.
1871-1873: A. J. von Reis befälhavare.
1875-1879: Larsson befälhavare.
1881: P. Larsson befälhavare.
1882 såld tillsammans med ångarna CARL XV och ALBERT EDWARD till Ångfartygs AB Thuel i Göteborg.
SL 1883-1893: Ångfartygs AB Thuel Göteborg.
1883: O. Everlöf befälhavare.
1885: A. G. Vahlström befälhavare.
Förbyggd 1886.
1887-1889: A. Vahlström befälhavare.
1891: A. G. S. Wahlström befälhavare.
1893 saknas befälhavare.
Inköptes i april 1894 af Ångfartygs AB Tirfing.
Mätbref den 9-8 1894: 905,02 brutto, 660,87 netto.
Reg. cert. den 13-8 1894: tillhör Ångfartygs AB Tirfing i Göteborg befälhavare sjökapten Gustaf Eriksson Göteborg, befälhavarbref i 6. 1891. Bolagets styrelse består af ångbåtsredare Axel Broström bokhållare Daniel Broström båda Göteborg samt fabrikör Johan Persson i Kristinehamn.
Anmälan den 23-10 1902 att i Johan Persson ställe i styrelsen har inträtt grosshandlare John Albert Jansson Göteborg.
Den 18-3 1903 blir Carl Daniel Hildemar Andersson i Strömstad befälhavare, befälhavarbref nr 40. den 17-6 1900.
Den 9-5 1904 grundstötte ångaren NO om Gran. Bärgades med stora skador och infördes till Oscarshamns varf.
På resa Åhus-Galtström den 8-9: e maj 1904 grundstötte ångaren nordost om Gran, infördes till Oscarshamn, där fartyget såldes i havererat skick till J. E. Olsson för 24 000 kr. Reparerades vid Helsingborgs varf, och registrerades på Rederi AB Transport.
Inköptes på haveriauktion i Oscarshamn den 9-6 1904 af Ångfartygs AB Tirfing för 27 600 kr.
I juni 1904 såld på auktion, men då inget antagbart bud avgavs återinropades fartyg av Tirfing för 27 600 kr.
Cert. den 25-10 1904: tillhör Rederi AB Transport i Göteborg, befälhavare sjökapten Ludvig Natanael Jonsson i Göteborg, befälhavarbref nr 1. 1901. Bolagets styrelse utgöres af skeppsredare John Edvard Olsson, handlare Albert Helgesson samt handlare Johan Billy Thorell, alla Göteborg.
Anmälan den 28-6 1909 att styrelsen numera utgöres av följande undersåtar: förre sjökapten Lorentz Martin Jonsson Göteborg har inträtt i handlare J. B. Thorells ställe.
Fartyget befann sig den 31-5 1914 söder om Grisslans fyr, då eld utbröt i kolboxarna och satte fartyget på grund vid Furusund men kom av grundet och gick till botten.
Den 31-5 1914 kl 9 e.m. fick fartyget brand i kolboxarna då hon befann sig strax S om Gisslans fyr på resa Stugsund-London med last av järn och trä. Fartyget sattes för att rädda henne från att sjunka på land vid Furusund, men gled loss och gick till botten.
Besiktigad: den 19-9 1914 vid Furusund.
Anmälan den 10-10 1914 att fartyget den 1-6 1914 blivit i Öre¬sund genom eldsvåda så förstörd att fartyget sänkts och enligt besiktningsinstrument förklarad som totalförlist.
Bärgades 1917 av Neptunbolaget och såldes den 12-12 1917 till Erik Öberg i Stockholm för 204 000 kr, vilken i sin tur sålde ångaren till E. K. Thorsson i Helsingborg.
Kontrakt den 17-4 1917 mellan Bärgnings & Rederi AB Neptun och Rederi AB Transport om bärgning.
Protokoll vid offentlig auktion i Stockholm den 12-12 1917 då ångaren såldes för
204 100 kr till disponent Erik Öberg som d 13-12 1917 överlåter fartyget på E. K. Thorsson för 225 000 kr
Intyg den 28-12 1917 att vraket av fartyget genom övergått från E. K. Thorsson till Herman Lennart Corfitzon Helsingborg.
Intyg den 7-9 1918 att S/S ORVAR från Malmö intill 1914 registrerad under namnet PRINS OSCAR, vid dess försäljning från hamnkapten H. L. Corfitzon till Rederi AB Ingvar Malmö utgjorde 1 270 000 kr.
Den 11-9 1918 anhåller rederiet om att få döpa om ångaren till ORVAR eller INGVAR.
Cert. den 17-9 1918: S/S INGVAR tillhör Rederi AB Ingvar i Malmö, befälhavare är sjökapten Ingvar Leonard Ingvarsson i Skillinge, befälhavarbref nr. 36. 1910.
Bolagets styrelse utgöres av hovrättsnotarie Carl Håkansson, sjökapten Per Ingvarsson, grosshandlare Johan Urban Grundqvist, grosshandlare Victor Daniel C. Gulbrantsson samt direktör Oscar Ferdinand Alban Vidner.  Rederi AB Ingvar registrerades den 8-4 1916.
Köpebrev den 17-9 1918: Såld för 1 270 000 kr till Rederi AB Ingvar.
Intyg den 20-9 1918 att fartyget sålts av direktör E. K. Thorsson i Helsingborg till hamnkapten H. L. Corfitzon i Helsingborg för 225 000 kr.
Den 15-1 1919 blir sjökapten Carl Henry Larsson Malmö befälhavare, befälhavarbrev nr. 100. den 23-10 1906.
Den 15-2 1919 blir sjökapten Ingvar Leonard Ingvarsson Östra Hoby åter befälhavare.
Den 6-11 1919 blir Edward Ingvarsson i Brantevik befälhavare, har tillstånd genom intyg den 31-1 1919 att föra fartyget.
Den 4-12 1922 blir sjökapten August Andersson i Råå befälhavare, befälhavarbrev nr 24. 1906.
SL 1923: Rederi AB Ingvar (Ture Hillerström) Malmö.
Den 14-5 1924 blir Carl Peter Sjögren Helsingborg befälhavare, befälhavarbrev nr 11. 1924.
Köpebrev den 13-5 1925: såld för 49 000 kr till K. A. Andersson.
Cert. den 17-8 1925: S/S RAGNAR, tillhör maskinist Klas August Andersson bosatt i Långö, Agerums s:n, befälhavare sjökapten Bernt Ingemansson i Karlshamn, befälhavarbrev nr 6. 1914. Karlskrona är ångarens hemort. Befälhavaren Bernt Ingemansson var född den 3-12 1865 i Hälla.
Den 20-4 1928 blir August Ellberg ny befälhavare styrmansbrev 19. 1895. är bosatt i Malmö, har tidigare varit befälhavare på S/S GUDRUN.
Den 8-4 1929 blir Rudolf Helfrid Rassmusson Malmö befälhavare, styrmansbrev utfärdat den 5-5 1903. med nr. 35.
Den 19-7 1939 blir styrman Anders Melin-Pettersson i Nödinge Älvsborgs län befälhavare, styrmansbrev nr 165. 1903.
Köpebrev den 9-11 1939: Såld liggandes i Ystad för 75 000 kr.
Cert. den 30-11 1939: S/S  EMMA tillhör Rederi AB Strim i Stockholm, befälhavare är Rudolf Henry Rasmusson, Limhamn, styrmansbrev nr 35. 1903. Bolagets styrelse utgöres av direktör Helge Gösta Norlander i Stockholm som ensam tecknar firman. Rederi AB Strim registrerats den 12-4 1939.
Anmälan den 8-1 1940 att styrelsen numera utgöres av direktör G. Norlander, skeppsredare Sven Salen samt skeppsredare Torsten Carlbom som suppleant.
Den 19-1 1940 blir sjökapten John Erik Axel Eriksson i Stockholm befälhavare, befälhavarbrev nr 11. den 1-2 1928.
På resa Hull-Brest under befäl av J. E. A. Eriksson med en bemanning om 19 man och en last av kol, råkade fartyget den 2-6 1940 kl. 6 på e.m kollidera vid the Downs, under mulet väder skulle man runda en fransk ångare vid namn HEBE som låg förankrad i närheten, men EMMA:s maskinstyrka var ej tillräcklig för att gira, utan fartyget drev ner mot HEBE och kolliderade, varvid styrbords livbåt helt krossades vid sammanstötningen. En stor läcka uppstod i eldrummet som genast började vattenfyllas och slagsida uppstod. Besättningen gick i livbåtarna och räddades.
Ångaren seglade utanför spärren.

997,96 brutto, 539,5 netto, 400 hkr enligt SL 1937.  1894 var maskinstyrkan 100 nom hkr, ca 1350 dw.

Namnnyckel: EMMA ex RAGNAR ex INGVAR ex ORVAR ex PRINS OSCAR.

 

S/S Severin

Rn 5257.
S/S SEVERIN.

Signal JSLN & SKEA.
Byggd af stål på klink 1896 i Glasgow af Napier & Son med namnet ST .VINCENT för Glasgow Shipowners (Glen & Co) i Glasgow. Byggnr: 448. Levererad i april 1896.
LR 1902-1910: ST. VINCENT, Glasgow Shipowners Co Ltd. Glen & Co) i Glasgow.
Bill of Sale den 11-10 1911 då Glasgow Shipowners Co Ltd säljer s/s ST. VINCENT för 9.650 pund till Malmö.
Mätbref den 30-11 1911: 1704,47 brutto, 1283,66 netto.
Reg.cert. den 2-12 1911: s/s SEVERIN tillhör Rederi AB Gottfrid i Malmö, befälhavare sjökapten Axel Oscar Leopold Cederström i Stockholm, befälhavarbref nr.26. 1894. Rederi AB Gottfrid registrerades den 13-2 1899 och dess styrelse utgjordes af skeppsredare Gottfrid Sjöberg, grosshandlaren Severin Magnus Axelsson samt grosshandlare Oscar Hjalmar Wiens alla från Malmö.
Den 26-4 1915 blir sjökapten Carl Ivar Nygren i Malmö ny befälhavare,  befälhavarbrev nr.27. 1905.
Anmälan den 15-7 1918 att bolagets styrelse numera utgöres av grosshandlare Olof Gustaf Erland Erstad i Långsele, grosshandlare Axel Alexander Löfgren i Söråker samt förvaltare Erik Petter Hansson i Österås.
I juli 1918 såldes Rederi AB Gottfrid till grosshandlare Olof Gustaf Erland Erstad i Långsele.
Den 16-10 1918 blir sjökapten Nils Fredrik Wiege i Simrishamn befälhavare, befälhavarbrev nr.53. 1904.
Anmälan den 10-1 1920 att Långsele är fartygets hemort.
Den 30-4 1923 blir Nils Alfred Svensson i Viken befälhavare, befälhavarbrev nr.42. 1913.
Anmälan i januari 1924 att Stockholm är fartygets hemort, bolaget inköpt av Paul Hagelqvist i Stockholm. Paul Hagelqvist blev v.d. för Rederi AB Gottfrid ca 1920.
Anmälan den 10-1 1924 att Stockholm är fartygets hemort.
Den 1-8 1927 blir sjökapten Albert Leopold Andersson i Viken befälhavare, befälhavarbrev nr.45. 1925.
Anmälan den 30-3 1938 att  fartyget har försålts till utlandet.
Bill of Sale den 30-3 1938: Såld till Nikolai Lopato  i Kuressaare Ösel för 10.000 pund.
S.S.T. nr.14. 1938 den 7-4: Såld till Kuressaare på Ösel.
Sista notering i positionsIistan: Anländer Göteborg 21-2 från Grimsby.
Under estländsk flagg omdöpt SEVERONIA.
S.S.T. nr. 4. 1939: Grundstött och vattenfylld den 11-1 1939 ca 20 sjömil öster om Utö på resa Gdynia-Åbo med last av kol. Fartyget blev läck i förpiken, senare blev förrummet vattenfyllt och besättningen måste lämna fartyget. Den 19-1 bröts fartyget i två delar strax akter om skorstenen och blev vrak.
Under    estländsk flagg dirigerades  fartyget av firma John Carlbom & Co Ltd i Hull.
SEVERONIA är med i S.S.T. positionslista under Torsten Carlbom, anländer Danzig den 1-1 1939 från Köping. Beräknas anlända  Åbo 11-1 från Gdynia.

1729,84  brutto, 1210,87 netto, 800 hkr enligt SL 1937.

Namnyckel: SEVERONlA ox SEVERIN ex ST. VINCENT .

 

S/S Pallas

Nedjan

Reg.nr 04306

S/S PALLAS.

Signal JNTM & SFQE.
Byggd af stål på klink 1893 i Greenock af Scott & Co med namnet WELL PARK för Well Park S. S. Co (J. & J. Denholm) i Gree nock. Byggnr: 318. Levererad i november 1893.
Bill of Sale den 7-6 1904: Well Park S. S. Co i Greenock säljer S/S WELL PARK för 8 620 pund till Göteborg.
Mätbref den 26-7 1904: 837,96 brutto, 557,21 netto.
Reg.cert. den 29-7 1904: S/S PALLAS tillhör Ångfartygs AB Pallas i Göteborg, befälhavare sjökapten Reinhold Bråkenhjelm i Göteborg, befälhavarbref nr. 57. 1899. Bolagets styrelse utgöres af före detta sjökapten Clemet Björn Pedersen, skeppsmäklare David Peter Reinhold Blidberg båda bosatta i Göteborg samt handlare Carl Wilhelm Ahlberg i Göteborg.  Ångfartygs AB Pallas registrerades den 18-7 1904.
Anmälan den 9-8 1915 att sjökapten Alexander Pedersen har in trätt i Clemet Björn Pedersens ställe i bolagets styrelse.
Den 8-2 1920 kl 6.45 f.m. några mil ost om Blyth kolliderade man med fiskefartyget BADEN POWELL från North Shields vilken träffade PALLAS på styrbordsidan med sin bog, varvid BADEN POWELL sjönk efter en stund. Felet var fiskebåtens.
Köpebrev den 22-4 1922: Såld för 153 750 kr.
Cert. den 26-4 1922: S/S NEDJAN tillhör Rederi AB Ostkusten i Simrishamn, befälhavare sjökapten Johan Erik Johansson-Lange i Simrishamn, styrmansbrev nr. 185. 1899. Bolagets styrelse utgöres av före detta sjökapten Olof Jönsson, öververkmästare Axel Holm, skepps-byggmästare Ernst Davidsson samt sjökapten Emil Gran alla från Simrishamn samt skeppsredare Axel Christensen i Trelleborg.
Den 5-12 1929 blir Henrik Persson-Wickberg i Östra Nöbbelöv befälhavare, styrmansbrev nr. 50. 1886. Ångaren var systerfartyg med 7377 GLENPARK.
Den 16-12 1929 blir sjökapten Gustaf Henning Persson i Hittarp befälhavare, befälhavarbrev nr. 43. 1913.
Den 9-2 1931 blir sjökapten N. P. Larsson Sölvesborg befälhavare, befälhavarbrev nr. 77. 1903 (Nils Peter Larsson).
Den 19-6 1931 blir Nils Peter Larsson åter befälhavare.
Den 29-7 1932 blir sjökapten Johan Hjalmar Johansson i Vestervik befälhavare, befälhavarbrev nr. 35. den 25-5 1921.
Den 29-5 1933 blir sjökapten Carl Ivar Kappel i Kivik befälhavare, befälhavarbrev nr. 24. 1930.  Den 9-1 1934 blir sjökapten Johan Alfred Jönsson i Simrislund befälhavare, befälhavarbrev nr. 37. 1930.
Den 9-7 1934 blir Carl Ivar Kappel åter befälhavare.
Den 12-7 1935 blir sjökapten Johan Håkansson i Simrishamn befälhavare, styrmansbrev nr. 25. den 30-4 1895.
Den 20-7 1935 blir Carl Ivar Kappel åter befälhavare.
S.S.T. nr. 36. 1973: Öden och äventyr i NEDJAN av Emil Svensson. Fartygets aktermast flyttades senare från förkant till akterkant. Kapten Lange tidigare befälhavare i NELLY & MATHILDA.
S.S.T. nr. 22. 1937: Dom i HD mellan NEDJAN:s rederi och Vifstavarvs AB Sedan NEDJAN legat strejkbunden med kol från Gdynia i Vifstavarv 13 april till 21 april 1932. Rederiet fick ej ersättning. Redan vid tiden för certepartiets upprättande hade fara för strejk förelegat och rederiet betingat avse¬värt högre frakt än eljest. Enligt strejkklausulen i certepartiet skulle strejkersättning utgå bara om fartyget redan då strejken bröt ut låg på överliggetid. Strejken utbröt den 11 4 1932.
Den 8-6 1938 blir Karl Albin Danielsson i Hvitaby befälhavare, styrmansbrev nr. 117. 1926.
Var bosatt i Kivik.
S.S.T. nr.  31. 1940: Den 26-7 1940 på e.m. var fartyget nära att bli minsprängd i Sundet strax norr om Helsingborg. Hon var på väg norröver med kalksten, då en magnetisk mina exploderade akter om ångaren. En väldig vattenpelare skjöt upp och detonationen hördes vida omkring inne i Helsingborg. Ångaren erhöll inga skador med undantag av en del åverkan och gick för säkerhets skull in till Helsingborg för översyn.
S.S.T. nr. 32. 1940 sjöförklaring: Befälhavare Karl J. Kappel. Skadorna var mycket stora ombord. Alla lösa föremål kas¬tades omkull och slogs sönder. Kompass, maskintelegraf och styrapparat förstördes. Befälhavare befarar ytterligare skador.
Anmälan den 4-3 1940 att bolagets styrelse numera utgöres av konsul Axel Christensen, konsul Sture Eruths båda Trelleborg samt före detta sjökapten Olof Jönsson i Simrishamn samt köpman Olof Stenkilsson i Simrishamn samt köpman Lars Olof Tufvesson i Simrishamn.  Rederi AB Ostkusten registrerades den 18-4 1922.
Den 9-2 1944 blir sjökapten Holger Ivan Larsson i Trelleborg befälhavare, befälhavarbrev nr. 39. 1940.
Den 23-2 1944 blir sjökapten Rudolf Rasmusson i Limhamn befälhavare, styrmansbrev nr. 35. 1903.
Cert. den 20-2 1946: S/S NEDJAN tillhör Rederi AB Ostkusten i Simrishamn, befälhavare sjökapten Karl Ivar Kappel i Kivik.
Den 19-2 1946 blir sjökapten Karl Anton Håkansson i Sölves¬borg befälhavare, befälhavarbrev nr. 108. 1937.
Den 19-11 1948 blir sjökapten Frans Henning Trugge i Malmö befälhavare, befälhavarbrev nr. 51. 1946.  Frans Henning Trugge var född den 1-8 1905.
Den 10-1 1949 blir Karl Ivar Kappel åter befälhavare.
Den 10-6 1952 blir sjökapten Sigurd Laurén i Trelleborg be¬fälhavare.
Den 10-4 1953 blir sjökapten Johan Alfred Jönsson i Simrishamn befälhavare, befälhavarbrev nr. 37. 1930.
Under befäl av J. A. Jönsson och 17 mans besättning på resa Norrsundet-Ipswich med trälast avseglade ångaren vid 14 ti¬den den 9-1 1954 under ledning av lots. Vinden ökade till 15 meter per sekund och sjön började bliva grov. Under tiden lotsen var ombord hade inga fel förmärkts i något avseende. Kylan hade emellertid varit tilltagande och isbildning hade skett på lotsbåten vid överspolning, men någon nämnvärd överspolning på NEDJAN hade ej förekommit då lotsen lämnade. Omkring kl 17. hade vinden ökat till ca 20 meter per sekund och NEDJAN kunde då iaktagas från lotsstationen i OSO riktning styrande nordvart utan att komma nämnvärt framåt närma¬re drivande utåt i ostlig riktning mot Västra Banken. Kl 23.40 beställdes via Hernösands kustradiostation ett radiosamtal till rederiet i Trelleborg från NEDJAN, man uppgav då att fartyget drev 7 a 8 distansminuter avstånd 335 grader ifrån Eggegrund med fel på såväl den ordinarie som reservstyrinrättningen, men enligt befälhavarens uppfattning förelåg ej någon överhängande fara. Vid flygspaning på f.m. den 10-1 upptäcktes flytande vrakgods ca 2 grader SSO om Eggegrund och senare även vid Gårdsskärskustens avpatrullering, bland annat hittades en livbåt och en eka samt diverse vrakgods, bland annat 7 livbojar märkta NEDJAN. Samma dag fann man liket av eldaren Övall och den 11-1 hittades liket av maskinist Möller. Troligen hade vindstyrkan överstigit 30 meter per sekund, man antar att NEDJAN under natten gått förlorad med man och allt.

884,17 brutto, 560,52 netto, 1 175 dw, 400 hkr enligt SL 1953.

Namnnyckel: NEDJAN ex PALLAS ex WELL PARK.

 

 

severinTidigare svar

Svar från Marita Gahm Kingström 2011-05-31: Vi har en tavla (bilden till höger) som föreställer Severin Malmö,

kan det vara samma fartyg som Carl Gunnar Bergström skriver om. Vi skulle vilja veta lite mer om den har båten. Blev nyfikna när vi fått höra att min man haft en släkting som gått på sjön hela sitt liv. Kanske kommer tavlan från honom, kanske jobbade han på Severin Malmö?

Svar på ovanstående efterlysning från Kerstin Paul 2011-01-12: ”Min morfar, Nils Boijsen, var kontorschef på Rederiaktiebolaget Gotfrid (eller hur det nu stavades) och där fanns någon period ett ångfartyg Severin. I Sveriges Ångfartygs Assurans Förenings Registerbok för år 1938 hittade jag ett fartyg med detta namn med byggår 1896. Befälhavare då var C.A. Nilsson. Bruttoregisterton 1652. Korrespondentredare anges som R. Weyland, Stockholm.

Severin
Jag har dessa fotografier inskannade på Severin.
Jag har en hel del osorterat material från morfars tid inom rederinäringen, troligen finns mer om Severin. Kan det vara så att Severin byggdes som segelfartyg 1896 och senare byggdes om för ångdrift? Jag vet således inte om detta kan vara det efterfrågade ångfartyget, jag vet inte om fartyget på mina fotografier är detsamma som byggdes 1896.”

Stort tack till Kerstin Paul för detta svar!

Svar på ovanstående efterlysning från Lars Brolin 2010-12-16: ”Ångaren Pallas borde vara Nedjan, som förliste i januari 1954 i Gävlebukten. Läs mer på Per Åkessons hemsida om Nedjans historia. Lars Brolin har skickat två bilder:

Pallas/Nedjan

Lars Brolin skriver: På oljemålningen står det ”Andre maskinist Martin Sundin befälhavare Mauritz Bråkenhjelm 1907. Målad av konstnär Otto Lindberg, när hon går in mot Stugsund.” På fotot ligger hon i Stugsunds hamn.”

Stort tack till Lars Brolin för svaret!