Avance

2014-08-12: Svar från Bertil Hägerhäll om S/S Avance:

Om ångfartyget Avance kan man läsa följande i boken Svenska Handelsflottans Krigsförluster 1914-1920 utgiven av Kungl. Kommerskollegium 1921 samt på webbplatserna
www.wrecksite.eu/wreck.aspx65645 och http://www.uboat.net/wwi/ships_hit/6761.html.

Dessvärre har jag inte lyckats hitta något foto av Avance.

 Ångfartyget Avance

Reg. Nr. 4442. Byggd av järn och sjösatt den 7 september 1883 som s/s Crete vid varvet J. L. Thompson & Sons i Sunderland. Inköpt till Sverige 1905 och omdöpt till Avance.

Tonnage: 1 624 brutto, 1 143 netto. Maskin: ångmaskin på 700 indikerade hkr. Redare: Red. AB Urania, Norrköping. Befälhavare J. P. Hansson. Bemanning: 20 man. Last: styckegods 955 ton, sågade trävaror 250 standards.

Lördagen den 15 juni 1918 avgick Avance från Göteborg, väl rustad och bemannad samt i fullt sjövärdigt skick, med full och bekväm last av järn, papper, pappersmassa och bobiner samt 250 std. Trävaror på däck. Lasten var destinerad till Hull varför kursen sattes innanför tremilsgränsen upp till Bergen för erhållande av konvoj.

Onsdagen den 19 juni avgick Avance i överensstämmelse med i Bergen erhållna erhållna instruktioner till Holmegraa och anslöt sig där till västgående konvoj, som kl. 5 e.m. anträdde resan över Nordsjön. Denna gick lyckligt, och intet anmärkningsvärt inträffade förrän lördagen den 22 juni.

Konvojen befann sig kl. 7.20 em på sydgående ungefärlig lat N 54 grader 13 minuter long väst 0 grader 7,5 minuter med Flamborough Head ungefär i syd då en våldsam explosion plötsligt inträffade i akterskeppet på Avance, som alltsedan avresan från Norge gått som andra båt i babordskolonnen. En mängd föremål kastades vid explosionen högt upp i luften, och hela akterskeppet till förkanten av halvdäcket sprängdes bort. Fartyget krängde över åt babord och började hastigt sjunka, under det att pappersbalarna från rumslasten flöt ut.

Livbåtarna sjösattes genast och bemannades och roddes ut från den sjunkande ångaren. Stuerten K. F. Karlsson (född 30/4 1895, gift, hemort: Göteborg), hade 5 minuter före explosionen varit sedd i aktersalongen, där han var sysselsatt med att duka av bordet. Efter explosionen kunde man icke se till honom. Det är därför troligt att han ögonblickligen dödats, när akterskeppet sprängdes sönder.

Båtarna genomsökte vrakspillrorna, men utan resultat. Vid tillfället blåste hård NV-vind med krabb sjö. Besättningen blev kort därefter upptagen av en eskorterande trålare, vilken likaledes sökt runt vraket efter den saknade stuerten. Vraket sjönk allt djupare med akterskeppet, och till sist voro endast backen och fockmasten synliga. Då fartyget i detta läge var omöjligt att bärga och vraket i det inbrytande mörkret för trafiken, sänkte trålaren detsamma med 5 skott och lämnade platsen.

Explosionen torde hava förorsakats av en torped. Ingen i besättningen hade visserligen observerat denna, men sedan man kommit ombord på trålaren, hade periskopet av en u-båt observerats i närheten. Det hade försvunnit, först sedan trålaren avlossat några skott mot detsamma. Kl. 6 fm den 23 juni landsattes de skeppsbrutna i Grimsby.

Det visade sig senare att Avance torpederades av den tyska u-båten UB-88 under befäl av Kapitänleutnant Reinhard von Rabenau.