Klubb Maritims dokumentationsfond

Det huvudsakliga ändamålet för Klubb Maritims dokumentationsfond är att stödja maritim dokumentation och publicering, samt att främja undervisnings- och studieverksamhet i Sverige inom det maritima området.

Stipendier kan endast ges till enskild person som har varit medlem i Klubb Maritim i minst fem år, eller till studiecirkel där en majoritet av deltagarna är medlemmar i Klubb Maritim.

Sista ansökningsdag för innevarande år är den 31 december.

Ansökningsblankett kan rekvireras från fondens ordförande Lennart Bornmalm, på e-postadress Lennart.Bornmalm@marine.gu.se eller på telefon 031-23 07 02 alternativt 0733-348 148 eller laddas ner här. Eller på följande postadress:
Klubb Maritim – Dokumentationsfond, c/o Lennart Bornmalm, Barken Beatrices gata 40, 417 60 GÖTEBORG.

Information om dokumentationsfonden

Klubb Maritims dokumentationsfond har som syfte:
– att stödja kvalificerad forskning och dokumentation med sjöfartshistorisk anknytning, med syfte att vunna resultat skall offentliggöras i skriftlig eller digital form
– att understödja undervisnings- och upplysningsverksamhet i Sverige inom  sjöfartshistoria

Stipendier kan endast ges till
– enskild person som varit medlem i Klubb Maritim i minst fem år
– studiecirkel där en majoritet av ledamöterna är medlemmar i Klubb Maritim

Bidrag lämnas inte
– för lokalkostnader
– för arbete genomfört före eventuellt utdelningstillfälle
– om berättelse (se ansökan) för tidigare beviljat bidrag inte inkommit till styrelsen inom angiven tid

Forskning/dokumentation
Bidrag till verksamhet inom det sjöfartshistoriska området:
– Studieresor för kvalificerad forskning som avses att resultera  i tryckta bidrag (böcker, artiklar), eller i digital form.
– Bidrag till kostnader i samband med publicering/offentliggörande kan i vissa fall beviljas ur dokumentationsfonden.
– Söks bidrag till flerårigt forskningsarbete, för vilket sökande hos Klubb Maritims dokumentationsfond avser att begära ytterligare anslag, skall detta anges i ansökan. Efter slutfört arbete skall resultaten redovisas till Klubb Maritims styrelse.

Undervisnings- och studieverksamhet
– Bidrag till framtagandet av material i skriven eller digital form av mer allmänt intresse för exempelvis: skolor, allmänhet och mer specifikt sjöfartsintresserade personer kan utgå ur fonden.

Utdelning
– Utdelningen kan ske omgående efter att ansökan skriftligen beviljats från Klubb Maritims sekreterare.
– Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto/plusgirokonto.
– Sökande vars ansökan inte beviljats erhåller ett skriftligt meddelande om detta

Redovisning av tilldelade medel
Den som kommit i åtnjutande av bidrag ur fonden skall till Klubb Maritims styrelse avge redovisning av de tilldelade medlen vilken skall innehålla:
1.    Person eller organisationsnummer.
2.    Redovisning för medlens användning.
3.    Redogörelse över resultat.
4.    Vid publicering skall det anges i publikationen att stöd tilldelats från Klubb Maritims dokumentationsfond.
Berättelse skall avges senast den 31 december året efter det då bidrag beviljats.