Årsmöten 2009

perEtt extra årsmöte hölls den 24 oktober 2009 i Göteborg. Enda ärendet på dagordningen var val av ordinarie ordförande. 75 medlemmar samlades och valde enhälligt Per Lycke (bilden) till ordförande, på valberedningens förslag. Han är nu vald på ett och ett halvt år, fram till det ordinarie årsmötet i maj 2011. Per Lycke var tidigare vice ordförande och har varit ledamot av Klubb Maritims styrelse i flera år.

I samband med det extra årsmötet utsågs ledamoten Anders Nilsson till vice ordförande. Lars Gunnar Fernlund är nu ordinarie ledamot efter att tidigare ha varit suppleant. En suppleantplats är vakant. Dessa uppdrag gäller fram till det ordinarie årsmötet den 11 maj 2010.

Extraårsmötet hölls ombord på S/S Marieholm i Göteborg, där deltagarna också åt lunch. Mötesordförande var Krister Bång och sekreterare Lennart Bornmalm.

Efter årsmötet höll Arne Sundström ett föredrag om  Amerikalinjens passagerartrafik i Östersjön under 20- och 30-talet, tillsammans med Bertil Söderberg.

Bilder från extraårsmötet.

..

Lördag den 16 maj hölls årsmötet i Klubb Maritim.

Föreningen fick då en ny styrelse som består av interimsordförande Mats Wiberg, vice ordförande Per Lycke, sekreterare Jan Hermansson, vice sekreterare Lennart Bornmalm, kassör Tomas Johannesson, ledamöterna Anders Nilsson och Håkan Alverbo, samt suppleanterna Susanne Gustafsson och Lars-Gunnar Fernlund. (Se  styrelsesidan för kontaktuppgifter). De ersätter avgående ordföranden Göran Norberg, ledamöterna Leif-Erik Tullock och Eva Johansson samt suppleanten Göran Elmbrant.
Ny valberedning blev Olle Gustafsson, Erik Hag och Kalle Osterman.
Vid årsmötet beslutades att hålla ett extra årsmöte den 24 oktober 2009, för att bland annat välja en ny ordinarie ordförande.

/Eva Johansson, webmaster

Bilder från årsmötet den 16 maj, uppdaterad 2009-06-30

Ordföranden Mats Wiberg skriver följande om årsmötet:

Programmet inleddes med en guidad båttur på Malmös kanaler och hamnar. Därefter registerring  på Malmö  Teknik och Sjöfartsmuseum, där årsmötesförhandlingarna ägde rum. Malmös ordförande hälsade samtliga välkommen och Malmö Stads representant, Göran Larsson höll ett mycket intressant föredrag om Malmö hamnars tillkomst, från Erik av Pommerns dagar  tills dags dato.
Ett åttiotal  båtologer hade hörsammat kallelsen till mötet och fick, medan man åt smörebröd och kaffe/te även  se ett bildspel om Kockumskranens nedmontering och bortforsling till Korea och åter uppmonteras av Hyundaivarvet.

Tomas Johannesson öppnade mötet och parentation hölls för avlidna medlemmar. Därefter valdes Krister Bång till mötesordförande, till allas belåtenhet. I vanlig ordning leddes mötet utmärkt av Krister.
Till nya ordinarie ledamöter valdes  Anders Nilsson och Håkan Alverbo och som suppleant Lars Gunnar Fernlund. Till  interimsordförande valdes Mats Wiberg fram till den 24 oktober, då ett extra årsmöte skall ske för att bl.a. välja ny ordförande. Vidare valdes som valberedning  Kalle Osterman,  Olle Gustafsson och Olle Hag. Övriga funktionärer omvaldes eller har ett år kvar på sina mandattider.

Mötet beslutade  även att medlemsavgiften för 2010 skall vara oförändrad, dvs 260:- inom Sverige och 35 euro utaför Sverige. Familjemedlemsavgift utgör  1,5 medlemsavgift.

Samtliga inkomna motioner behandlades.

Det extra årsmötet blir i Göteborg  lördagen den 24 oktober 2009 och nästa år riksstämma skall även den förläggas i Göteborg.

Efter mötets avslutande,  intogs buffé  på restaurang Översten, Kronprinsen där även 16 st jubilarer fick mottaga förtjänsttecken. Kvällen avslutades i Malmöklubbens klubblokal med kaffe, livliga diskussioner och diabildsvisning av fartyg byggda 1956.

Mats Wiberg   2009.05.17

Mötesordföranden Krister Bång rapporterar om beslut på årsmötet:

Ordförandeträffen hade tagit fram 4 motioner. För dessa ville styrelsen att man tillsatte en kommitté att utreda och komma med förslag till nästa årsmöte. Det ville inte årsmötet. Därför kom alla inlämnade motioner att behandlas på mötet.

Ordförandeträffen ville att
”Chefredaktören skall minst tre månader före årsmötet meddela om han ej önskar kvarstå. Chefredaktören tillsätter själv redaktion, om så önskas” skall ändras till ”En ömsesidig uppsägningstid på sex månade för redaktör och styrelse skall tillämpas”. Årsmötet gick på motionärernas förslag.

Ordförandeträffen ville att till § 7 göra tillägget
”Medlem får endast inneha en befattning i styrelsen”. Årsmötet beslutade att inte bifalla motionen.

Ordförandeträffen ville att till § 15 göra tillägget
”Ansvarig utgivare får ej samtidigt vara redaktör”. Årsmötet biföll motionen med tillägget att ansvarig utgivare skall vara föreningens Ordförande.

Ordförandeträffen ville att
”Anslag får endast lämnas till verksamhet inom Klubb Maritim”. Detta biföll årsmötet.

Ordförandeträffen ville att
”en fond skall bildas för att ge utökade anslag till arrangör av årsmöten”. Det fanns ytterligare en motion i detta ämne. Det beslutades att döpa om den gamla PR-fonden till årsmötesfond samt att årligen förse den med pengar. För arrangerande krets utgår numera 10 000 kr.

Rolf Hallgen ville att klubben skulle trycka och ge ut medlemskort till alla medlemmar. Motionen avslogs.

Bertil Söderberg ville bl a att varje avdelning skall få en sida om året för reklambruk i Båtologen. Årsmötet biföll motionären.

Erik Hag och Olle Gustafsson ville att man skulle minska kravet för att bilda ny avdelning från 40 till 15 medlemmar inom det tilltänkta nya området. Årsmötet biföll motionärerna.